د بېنوا وېبپاڼې دې اړتيا ته په پام سره چې په نړۍ کې افغانان د خپلو ماشومانو لپاره پښتو نومونه په اسانۍ ومومي يوه هڅه پيلوي چې ستاسو قدرمنو ليدونکو او لوستونکو په مرسته به بشپړيږي .
موږ غواړو داسې نومونه دلته را ټول او وليکو چې د نويو زيږيدليو ماشومانو لپاره غوره شي . لطفآ هغه نومونه چې ستاسو په ګومان ښه او سوچه پښتو نومونه دي د بریښناليک يا ايميل په ليکلوئې زموږ د اړيکو پرپته را وليږئ
د هلکانو نومونه د انجونو نومونه د هلکانو نومونه دانجونو نومونه
اختر
اجمل
اوښتون
اتل
انګار
اميل خان
ايمل
انځور
اباسين
ازمون
ارمان
اند
انند
اڅک
انځرګل
بيټ
باتور
بهادر
بری
برلاس
باز ګل
بريد
باز
برمل
بازون
بڅرکۍ
بريالی
بهير
پسرلی
پهلوان
پيزوان
پاچا
پردېس
پتيال
پتنګ
پښتون
پاڅون
پتمن
پيوستون
پدهيال
پاچا
پټان
پېوند
تندر
تورګل
تاند
تکل
تورکی
تورن
تورڼی
توريال
تړون
توريالی
تازه ګل
جمالو
چمتو
چنار
چارګل
څرک
څپاند
څرګند
څيراغ
څاروان
ځونډی
ځلاند
ځېر
ځلمی
ځيګر
ځواک
ځیګ
ځيرک
خوشحال
خپلواک
خوځښت
خيال
خاورين
خېبر
خندان
خوازک
دريا خان
درنګ
دلاور
دريځ
روښان
رښتين
رڼک
رنګين
روان
ريدی
ژړک
ژوند
زمری
زمريالی
زمرک
زرغون
زرګل
زړګی
زيری
زيار
زيړګل
زلمی
زغرد
زړور
زيارمل
زمريالی
زېرئ
زرين
زروارو
ستوری
سمسور
سوبمن
سمندر
سهارګل
سپين
سمون
سحر
اوږۍ
اوښکه
اناره
اوستا
اوسنۍ
اوبخته
ابۍ
اوربل
اورنۍ
اورځلا
اشرفۍ
بازغه
بدرۍ
بدریه
بريښنا
ببرۍ
بله نسته
بېديا
ببکه
بلبله
بابۍ
بخمله
بسوګله
بېتنۍ
بڼکه
بي بي زره
بختوره
پتمنه
پېلبو
پانګه
پلوشه
پرتمينه
پاولينه
پاڅنۍ
پسته
پستکۍ
پښتنه
پاڼه
پرخه
پيزوانه
پوڅاکه
پتاسه
پيروزه
تلوسه
ترخه
تورپيکۍ
تالنده
تمامه
تاتره
توتکۍ
تانده
تجلا
تنکۍ
ثنا
حماسه
څپه
څارا
څانګه
څاڅکه
څارمه
ځلانده
ځلبله
ځلا
ځولۍ
ځاله
خزانه
خياله
خوږه
خاوره
خندا
خړکۍ
خارو
خولګۍ
خالۍ
خماره
خيال مينه
خيبره
درخانۍ
درانۍ
درخو
دولته
ډيوه
ډالۍ
رڼا
روانه
راڼۍ
روښانه
روهيله
روهيلۍ
ژړا
ژمنه
ژېړکه
زرغونه
زاڼه
زرکه
زرلښته
زردانه
زرپاڼه
زرينه
زرډيوه
زونډۍ
زربۍ
زرمينه
زرڅانګه
زرکه
زربخته
زرو
زرنۍ
سوله
سردارو
سپينه
سنځله
سپوږمۍ
سا
ستورۍ
سپين غر
سيلاب
سیلان
سپين
سمون
سحر
سباوون
سپين غر
سيلاب
شپون
شالون
شرنګ
شپونکی
شين ګل
ښادمن
ښالم
ښايسته خان
غروال
غبرګون
غازي
غورځنګ
غرغښت
غټئ
غيرت
غرنئ
غرزی
غمی
غښتلی
غشئ
کاڼی
کليوال
کړوخيل
کروړ
ګټيالی
ګړندی
ګل
ګلالی
ګلبت
ګلاب
ګران
ګلبڼ
ګهيځ
ګلورين
لونګين
ليوال
لرغون
لونګ
لمر
لالی
لايق
لمرڅرک
مړوند
مېوند
مېړنی
ملنګ
مين
مينه ګل
مينه ناک
مينه پال
ميرويس
منګول
مټور
منلی
مرغلين
مخکښ
مروړ
ننګ
ننګيالی
نوښت
نوميالی
نښتر
ناوړګۍ
ودان
وياړ
وياړمن
وريځ
ويال
ورين
واکمن
هيواد
هاند
هار
هلمند
يون
يرغل
سورګل
سرتور
سردار
سيال
سپېڅلئ
سپين ګل
سورغر
نوښت
نوميالی
نښتر
ناوړګۍ
ودان
وياړ
وياړمن
وريځ
ويال
ورين
واکمن
هيواد
هاند
هار
هلمند
يون
يرغل
سورګل
سرتور
سردار
سيال
سپېڅلئ
سپين ګل
سورغر
شپنه
شغله
شرنګو
شمله
شاترينه
شاتره
شامسته
شربت ګله
شين خالۍ
شينکۍ
شيرينو
شېبه
ښکلا
ښاپيرۍ
ښاديزی
ښايسته
طوطانه
غونډۍ
غورځکه
غرنۍ
غنچه
غاړه ګۍ
غوټۍ
غرڅنۍ
غاټول
کبلۍ
کوچۍ
کاکۍ
کليواله
کيږدۍ
کوکۍ
کوتره
کراره
ګلدسته
ګلبشره
ګلپيغله
ګرانه
ګل څانګه
ګل بدنه
ګل لمنه
ګلانه
ګوربته
ګل خندا
ګل څېره
ګېډۍ
ګل څېره
ګورګره
ګلڅوکه
ګلپاڼه
ګل مکۍ
ګلالۍ
ګل پري
لښته
للمه
لېمه
لونګينه
لايقه
لمبه
ليندۍ
مېړنۍ
ملالۍ
موسکا
ميمه
موماڼه
مشکه
مرغابۍ
ميمونه
ململه
مينه
مالداره
مرغلره
مکۍ
مڼه
مېلمنه
ملاله
ملايئکه
مسته
ملنګه
مرغۍ
نازو
نته
نتکۍ
نرګس
نکريزه
نغمه
نيکمرغه
ننداره
نينه
نيکبخته
نارئ
نيازمنه
واوره
وريځ
واورينه
وږمه
ولوله
ويدا
وړانګه
وريشمينه
وړه
ولمه
وښکاله
هوسۍ
هوسا
هسکه
هوا
هيله
هيلۍ
سلګۍ
سېلۍ
سپلنۍ
سياله
سپېڅلې
سايره
سندره
بېرته شاته